MUDr Ariana Lajčíková, CSc.Státní zdravotní ústav Praha:

Syndrom nemocných budov – Sick Building Syndrome (SBS)

Syndrom nemocných budov je soubor nespecifických, neurčitých obtíží, které zpravidla nejsou tak závažné, aby způsobily pracovní neschopnost pro nemoc, ale zhoršují pohodu lidí a negativně ovlivňují pracovní výkonnost. Je typické, že postihují současně větší počet osob v budově.

SBS  

 • jsou zdravotní obtíže lidí pracujících nebo žijících v budově, kde se necítí dobře a  pociťují příznaky nemoci, která nemá zjevné příčiny.
 • Příznaky se zhoršují tehdy, pobývají-li lidé v budově, a zlepšují se či úplně vymizí, pobývají-li mimo ni (víkend, dovolená).
 • SBS má za následek podstatný pokles pracovní výkonnosti, zhoršení osobních vztahů a v závěru pak i ztrátu pracovní produktivity.
 • SBS se vyskytuje v úřadech, obytných domech, školkách, školách. Příčina není známá.

   (Světová zdravotnická organizace -WHO, Kodaň 1983)

Potíže charakteru SBS lze rozdělit do čtyř skupin

 1. Postižení očí a horních cest dýchacích; pocity dráždění a pálení očí, nosu, nosohltanu, slzení a rýma.
 2. Postižení dolních cest dýchacích; tlak na prsou, dušnost, někdy až astmatického rázu.
 3. Kožní dráždění, svědění, zčervenání pokožky, vyrážka.
 4. Potíže centrálně nervové, jako bolesti hlavy, letargie, někdy naopak vznětlivost, snížení pracovní kapacity a paměti, poruchy nočního spánku s denní ospalostí, nesoustředěnost, únava.

    (WHO, 1983)

Výskyt SBS

 • Odhad výskytu: zdrojem je 30 % nových či renovovaných budov, zejména s pracovišti typu open–space (velkoprostorové kanceláře)
 • Odhad ztrát: pokles pracovní výkonnosti a vyšší absence vedou k poklesu hrubého domácího produktu o 0,5 až 1,0 %.
 • Odhad příčin: špatně zaregulované větrání, vysoký obsah škodlivin v ovzduší (různé chemické látky v ovzduší,  prach, plísně, odéry, nízká či nadměrná vlhkost vzduchu, pozitivní ionty aj.)

Co k SBS nepatří

 • Infekce (rýma a jiné respirační infekce)
 • Alergie vrozené
 • Chronická onemocnění z kouření (bronchitida, chronická onemocnění plic)
 • Otravy (např. olovem z nátěrů a maleb)
 • Infekce legionelou (z vody)
 • Následky průmyslového znečištění
 • Nádorová onemocnění způsobená radonem z podloží stavby
 • Azbestóza
 • Důsledky tepelných změn
 • Ztráta sluchu z hluku

Studie z Velké Británie 1987

(Zahrnula 4373 úředníků ze 46 institucí, kteří udávali výskyt alespoň jednoho příznaku SBS dvakrát ročně):

60 % únava

50 % plný nos

50 % sucho v krku

48 % bolest hlavy

30 % svědění očí

30 % suchost očí

28 % teče z nosu (vlhký nos)

25 % příznaky chřipkového onemocnění

12 % svírání na hrudi

10 % dýchací obtíže

Nejčastěji udávané příčiny potíží v britské studii v %       

 

Suchý

vzduch

Nedostatek

vzduchu

Dráždivé látky ve vzduchu

Příliš teplo

Příliš chladno

Hluk

Ženy

48

30

14

8

8

8

Muži

20

18

4

6

5

7

(Měřením prokázáno tepelně vlhkostní mikroklima v optimálním rozmezí, dobře fungující nucené větrání, významné koncentrace škodlivin v ovzduší nezjištěny!)

Charakteristiky nemocných budov

 • Budova je postavená v 60. letech či později
 • Klimatizace s možností chlazení
 • Blikající a ostré, oslňující osvětlení
 • Nízká úroveň ovládání větrání, vytápění, osvětlení
 • Nový nábytek, koberce, nové malby a nátěry
 • Mnoho kancelářského zařízení (v provozu PC, tiskárny a kopírky)
 • Špatná celková údržba budovy
 • Nedostatečný úklid
 • Vysoká teplota
 • Nízká či příliš vysoká vlhkost vzduchu
 • Chemické znečištění (tabákový kouř, ozón, těkavé látky)
 • Prach a vlákna v ovzduší (manipulace s papírem)
 • Velkoprostorové kanceláře s neoddělitelnými pracovními místy
 • Rutinní úřednická práce (netvůrčí)

Příčiny stavebních chyb a nedostatků v užívání objektu

 • Projekt – *45 % / 50 %
 • Technické provedení stavby – *22 % / 25 %
 • Použité materiály – *14 % / 21 %
 • Obsluha objektu – *8 % / 8 %
 • Příliš rychlé obydlení stavby – *4 % / 4 %
 • Chování uživatelů objektu – *5 % /6  %
 • Jiné příčiny – *2 %/ 3 %

(*švédská studie / celoevropská studie)

Charakteristika nemocné budovy

Specifické příčiny nejsou známy. Lze stanovit pouze 4 volné kategorie:

1. Místní faktory (skrytá rizika parcely, širší lokalita, kvalita venkovního ovzduší)

2. Problémy související s vlastním provozem (vybavení interiéru, technická zařízení, prostor,   

    regulace větrání, chování zaměstnanců, údržba)

3. Problémy bez souvislosti s budovou (kouření, alergie, stres)

4. Psychologické problémy (organizace práce, sociální podmínky, charakter lidí)

„Léčení“ – náprava nemocné budovy

Doporučuje se na místě určit zodpovědnou osobu, ta průběžně dlouhodobě shromažďuje a třídí stížnosti. Zjišťuje:

O jaké se jedná příznaky?

Jak často a kdy jsou pozorovány?

Jsou objektivizovány lékařským vyšetřením?

Odeznívají po opuštění budovy?

Jsou v jejich výskytu rozdíly v jednotlivých částech budovy?

Došlo ke změně v provozu s větším znečištěním?

Dochází k výpadkům větrání či k jiným technickým závadám?

Jsou další změny v pracovním procesu?

Na odstranění zjištěných nedostatků dbá v součinnosti s bezpečnostním technikem pracoviště, manažerem provozu klimatizace, lékařem závodní preventivní péče, místně příslušným hygienikem, vedením pracoviště apod. Se závěry zaměstnance seznamuje.

Úkoly pro orgány státní správy a orgány ochrany veřejného zdraví

 • Zajistit odpovídající kvalitu venkovního ovzduší
 • Ve vnitřním prostředí dohlížet na kvalitu větrání (objem, výměna, odstraňování škodlivin)
 • Posuzovat stavební materiály a předměty vnitřního zařízení budov
 • Dbát na vzdělávání, šíření dosavadních znalostí
 • Podporovat nový výzkum

MUDr Ariana Lajčíková, CSc.

Státní zdravotní ústav Praha

MmRmMm